هشدار   

اینجانب نسبت به تخریب پارک ملی سرخه حصار به مردم و ناآگاهان هشدار میدهم.

این وظیفه ی ماست که در مقابل سودجویان بایستیم چون این ریه ی تنفسی کلان شهر تهران درحال تخریب است و از دست کسی کاری برنیامده در صورت تمایل به حمایت از عدم تخریب آن امضای خود را(نام و نام خانوادگی) در جواب این متن ارسال فرمایید.

با تشکر

لینک
سه‌شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٦ - کیانا خسروی زاد