درد مشترک   

بال صدامونو شکستند

پر پروازمونو بدجوری بستند

لینک
دوشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٩ - کیانا خسروی زاد