تجربه شخصی   

اعتماد به خویشتن, اعتماد به راهی که برمی گزینی, اعتماد به سوژه خویشتن, مساوی است با آفرینندگی... 

آفرینندگی زاده خویشتن است, خویشتن مصمم و امیدوار

لینک
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳٩۱ - کیانا خسروی زاد