تکرار تاریخ

تاریخ، تکرار می شود

شعارها بستر مطالبات مردمی هستند و در تاریخ، همیشه ابزار مردم بی سلاح در برابر توپ و تانک وگلوله ، ‌شعارهابوده وهستندوخواهندبود. مردمی که دراین آب وخاک همیشه شاهدتکرارتاریخ خود و سرنوشت نسل هایشان هستند،سرزمینی که علی رغم وجودآدمهای آزادیخواه وآزاده ، مستبدپرور است.

 تکرارتاریخ درلحظات اوج مبارزه ، درشعارهای خیابانی خودرا نشان میدهد ، ‌درکتابها بارها ، تاریخ خاکی را خوانده ایم که میرزای جنگلی را پرورش داد تا به مثابه نماد آزادی خواهی در مقابل مستبدان زمانه بایستد ، باقرخان و ستارخان را درحافظه حماسی تاریخی مان شکل داد ، کمی نزدیکتر باز خوانده ایم که نسل اولی هایمان چگونه مقابل رضا شاه ایستاده اند و برای آزادی شعار دادند و اکنون هم ما هستیم که شاهد تکراراستبدادیم و تاریخ، ما را مجبوربه تکرارشعارهمیشگی مرگ بردیکتاتور می کند ، ما رامجبورمی کندتادوباره  ای ایران راسردهیم وازخون شهیدان راه آزادی دفاع کنیم . تاریخ مجبورمان می کند تا با هم بسراییم :

ننگ برتو، خون جوانان وطن می چکد از چنگ تو

برادر شهیدم ، رأیت رو پس می گیرم

..... خائن آواره کردی ، خاک وطن را ویرانه کردی ، ‌کشتی جوانان وطن الله اکبر، کردی هزاران در کفن الله اکبر ، مرگ بر تو، مرگ بر تو، مرگ برتو، مرگ برتو

خطاب به خاک و تاریخ کشورم می گویم که تا کی قرار است این خاک در تمنای هوای آزادی، فریاد بزند و شاهد روییدن لاله ها باشد؟

/ 0 نظر / 244 بازدید